Informacije

Makarska-Put Volicija
Splitsko Dalmatinska Županija
Zemljšte - Građevinsko - Prodaja
€ 563,000.0 (200.0 €/m2)
  563,000.0 €
  2,815.0 m2
  Javni parking
  uredno

Kontakt

Anita Rusendić
 • Tel. 01/2304152
 • Tel. 01/2304153
 • Mob. 095/2304152

Makarska-Put Volicija

Prodajemo zemljište površine 2815m2 u građevinskoj zoni. Zemljište je omeđeno sa dvije prometnice jednom sa juga a drugom sa sjevera. Moguća je parcelacija u skladu s odredbama plana. Namjena zemljišta određena je URBANISTIČKIM PLANOM UREĐENJA - VOLICIJA 1, kao gospodarska namjena - poslovna, pretežito uslužna - K1. Poslovna namjena su poslovni , upravni, trgovački sadržaji i manja proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš sa pratećim sadržajima. Veličina građevinske čestice za izgradnju objekta poslovne namjene ne može biti manja od 500m2. Max. koeficijent izgrađenosti je kig= 0,35, max. koeficijent iskoristivosti Kis = 1,90, max. visina građevine je podrum, prizemlje i dva kata, max. visina građevine je 10,5, mjerena od najniže kote uređebog terena uz pročelje do vijenca zadnje etaže, min. 30% površine građevinske čestice se treba urediti kao zelena površina, potreban broj parkirališnih mjesta određen je normativom prema namjeni površine, vrsti djelatnosti i tipu objekta.Moguć je priključak na slijedeće komunalne sustave: gradski vodovod, telefon i niskonaponsku mrežu.

Uvjet preuzimanja: po isplati